Vrijwilligerspolis

 

Beknopt overzicht VNG Vrijwilligerspolis

Algemene uitgangspunten

Definitie vrijwilliger:
Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Maatschappelijke stagiairs zijn meeverzekerd.Mantelzorgers zijn meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
Uitgesloten zijn: Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie

Leeftijdsgrens: Er is geen sprake van een leeftijdsgrens.

Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: Deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum (secundaire dekking).

 

Mantelzorgers zijn geen vrijwilliger in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving.

Definitie mantelzorg:

Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
VNG Vrijwilligers BasisPolis:

Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers

o Verzekerd bedrag: € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit
o Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis
o Psychische hulpverlening (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis
o Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
o Persoonlijke Eigendommenverzekering:
Maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:
• computerapparatuur: € 1.500,-
• Fiets: € 750,-
• Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of kunstmatige gebitselementen: € 500,-
• Horloges: € 250,-
* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-


Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

o Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot € 5.000.000,- per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: geen.
o Opzicht: verzekerd bedrag: € 5.000,- per aanspraak


VNG Vrijwilligers PlusPolis:

Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
o Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,- gelimiteerd tot € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Eigen risico: geen.


Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,-


Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen
o Verzekerd bedrag: € 1.000.000,- per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,- per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: geen.


Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,- als maximum voor alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.
o Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand: geen maximum.

 

Download hier het volledige verzekeringsoverzicht (lees ook de meest gestelde vragen)

Een Schadeaangifteformulier kunt u aanvragen bij WierdenDoet! wierdendoet@stichtingdewelle.nl en tevens terugsturen naar dit mailadres of verzenden naar Stichting De Welle, dokter G.H. Beensweg 21, 7642 CH  Wierden

 

Download hier het schadeaangifteformulier

 

 

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers.
Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. In onze privacyverklaring kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.